Wie zijn wij en wat geloven wij?

Wie wij zijn is eigenlijk niet zo belangrijk, het leven draait niet om ons, maar om de Heere, de almachtige God en Schepper. Alle eer komt Hem toe! Maar om deze vraag te beantwoorden wie wij zijn: we zijn heel eenvoudig Christenen – mensen die door Gods genade geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, voor hen op aarde is gekomen, is gestorven voor hun zonden en op de derde dag is opgestaan uit de dood, zoals Gods Woord had aangekondigd.

Voor meer info over het Christelijke geloof: kijk eens op www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl!

Iedereen die in Hem gelooft, wordt een kind van God. Allen die dit geloven, zijn broeders en zusters van elkaar door het éne geloof in Jezus Christus. Daarom vinden wij dat de naam ‘gelovigen’ of ‘Christenen’  genoeg is; we willen net zoals veel anderen alleen maar gelovige, overtuigde volgelingen van Christus zijn. En ‘broeders’ dan wel 'zusters' duidt op onze relatie met elkaar als Christenen: één in het geloof.

Daarom werden onze bijeenkomsten door andere Christenen vanouds vaak aangeduid als de ‘samenkomsten van de broeders’, 'Christelijke bijeenkomsten' of ook wel ‘vergadering van gelovigen’. Als dat een eenvoudige beschrijving is van het feit dat we alleen maar als gelovigen samenkomen, is dat in orde. Maar het kàn geen aparte kerkelijke denominatie zijn, want er is maar één Kerk: de Gemeente van Jezus Christus, die bestaat uit alle ware gelovigen. En wij als mensen hebben niet het recht om die Kerk in tal van eigen kerkjes in te delen.

Wij geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is, het heilige, geïnspireerde en foutloze Boek, dat Gods Geest heeft ingegeven aan de diverse schrijvers om het precies zó weer te geven als God het wilde. De hele inhoud van de Bijbel is Gods Woord, al moeten we natuurlijk wel begrijpen wat we lezen, en daarvoor is Bijbellezen en -studie nodig.

Toch vraag je je misschien af: waar staan deze gelovigen nu eigenlijk voor? Vandaar dat we een paar belangrijke punten uit de Bijbel weergeven:

De mens is door God geschapen, en God wist dat dit scheppingswerk zeer goed was! Maar de eerste mens is in zonde gevallen, en daarmee is de zonde, het kwaad, in de wereld gekomen. Alle mensen worden sindsdien in zonde geboren; het principe van de zonde woont in iedereen. Zo is het beginsel van het kwaad in ons gekomen, en zijn we ook nog eens telkens opnieuw bereid om zonden te doen. De mens id aarom van zichzelf, van nature, hopeloos verdorven en verloren. We kunnen onszelf niet bevrijden van dit beginsel van de zonde, en ook niet van de schuld van alle verkeerde daden, woorden en gedachten, die ons ver van God verwijderd hebben.

God wist dat we onszelf en elkaar niet kunnen verlossen door goede werken, religie of hoogstaande moraal. Daarom zond Hij Zijn unieke, geliefde Zoon naar deze aarde: Jezus Christus. Jezus Christus is God, te prijzen tot in eeuwigheid, maar Hij kwam als de volmaakte Mens hier op aarde, leefde volkomen tot Gods eer en gaf Zichzelf over in de dood om ons met God te verzoenen.
Iedere mens – onafhankelijk van zijn taal, cultuur, sekse en religie – die door Gods genadige werking erkent dat hij een zondaar is en zijn zonden belijdt, krijgt van God zonder tegenprestatie vergeving en eeuwig leven; hij of zij wordt een kind van God en zal nu door de kracht van de Heilige Geest willen leven tot eer van zijn of haar Redder en Heer. Twijfel aan de verlossing die God aanbiedt, of twijfel aan de vraag of het voor mij bestemd is, is twijfelen aan God; zo’n twijfel is het werk van Gods vijand, de duivel. Maar als iemand nederig, gelovend en vertrouwend Gods Woord aanvaardt, dan is hij of zij een Christen geworden – een volgeling of discipel van Jezus Christus. 

Maar we leven niet als éénlingen op aarde. Christus is gestorven om de verstrooide kinderen van God bijeen te vergaderen en tot iets nieuws te maken: de Kerk of Gemeente, die in Handelingen 2 gevormd werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Gods Woord roept ons op om afstand te nemen van de zonde en ongerechtigheid (2 Tim. 2:19-22) en ons zo samen met andere gelovigen ijverig in te zetten voor de verspreiding van het evangelie, de verkondiging van Gods Woord tot opbouw van gelovigen en uiteraard allereerst voor het handhaven van Gods eer. Die eer moet zeker in Zijn Gemeente worden hooggehouden.

IMG_2004.JPGDat zal niet lang meer nodig zijn, want binnenkort komt de Heere Jezus om Zijn Gemeente – dat zijn al Zijn verlosten, onafhankelijk van de vraag bij welk kerkgenootschap ze horen – op te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Daarna zal Hij het eeuwige oordeel uitoefenen over de mensen die Hem hebben afgewezen (zie bijv. 1 Thess. 4 en 5, Openbaring 22).


En er staat nog veel meer in de Bijbel dat de moeite van het ontdekken waard is. Deze opsomming kan dus nooit volledig zijn. Elke menselijke poging om Gods gedachten in eigen woorden te vatten is onvolmaakt. Gods Woord is genoeg voor een ieder die gelooft; we hebben dan ook geen schriftelijke geloofsbelijdenis opgesteld (hoewel we de essentiële geloofswaarheden van het Christendom volmondig beamen).

Behalve de reguliere bijeenkomsten en extra activiteiten die op deze site worden beschreven, is het ook fijn elkaar thuis op te zoeken of samen iets te doen: een middag uit of samen barbecuën. Zoals u ziet geniet jong en oud hiervan!

wiezijnwij3.jpg

wiezijnwij4.jpg

wie zijn wij, onderaan toevoegen 2

Verantwoording voor de inhoud: Stg. Elisama. Contactpersoon: E. Luimes